کلاس عکاسی مقدماتی

      basic_photography
آموزش عکاسی مقدماتی 

 
ظرفیت باقیمانده: ۱ نفر
شروع دوره ایران در تهران: ۲۲ تیر ماه- پنج شنبه ھا، ساعت ۹ الی ۱۱
۸ جلسه 
شروع دوره میلان ایتالیا : sep 2017
 
:شرح درس
آشنایی با انواع دوربین ھای حرفه ای ، لنزھا ، نوردھی ، انواع فیلم ، دیافراگم، شاتر و حساسیت، آشنایی با تمام تکنیکھای عکاسی،عمق میدان، فلاش ھا، فیلترھا، کلوین،کارت خاکستری ١٨٪، ھیستوگرام، براکتینگ 
 آشنایی با عکاسی ھنری، طبیعت  
– ھنرجویان پس از پایان دوره آموزش عکاسی مقدماتی قادر خواھند بود فعالیت خود را در زمینه ھای عکاسی ھنری، خبری، ورزشی، مستد اجتماعی، طبیعت و غیره آغاز نمایند
– کلاسھا بصورت تئوری و عملی برگزار میگردد
 به دلیل حفظ کیفیت در آموزش ظرفیت کلاسھا اضافه نخواھد گردید 
مدرس ایران : نیکپور
 مدرس ایتالیا : امیر بیانفر
قیمت ایران : ۵۵٠/٠٠٠ تومان
قیمت ایتالیا : ٢۵٠ یورو
ارائه گواھینامه: ۶٠/٠٠٠ تومان
ثبت نام تلفنی : 22306610-021

محل برگزاری کلاس عکاسی مقدماتی